Sobre nosaltres

L'any 2006 un grup de metges de Mallorca es reuneix amb el propòsit de crear una ONG. La seva missió és promoure la salut des d’una perspectiva integral, tant en l’aspecte físic, psíquic, com espiritual i atendre la crida a vetllar per cadascuna d’elles.

Es comença a treballar i es crea i defineix la visió que esdevé en la descripció d’uns objectius que han de ser impulsats per grups de treball específics que ens condueixin, com a ONG cristiana, a una fita determinada per una visió compartida.

Aquesta és la nostra visió:

  • Dissenyar projectes d’atenció sanitària i d’acció social dirigits als marginats de la nostra societat.
  • Dissenyar projectes de cooperació internacional destinats a fomentar el desenvolupament d’infraestructures sanitàries fonamentalment en els països del sud.
  • Organitzar col·loquis i conferències sobre temes de bioètica inspirats en els valors cristians i orientats als professionals de la salut.
  • Dissenyar programes destinats a atendre les necessitats afectives que envolten al malalt terminal, a l’embaràs no desitjat, a la víctima de maltractaments o abús sexual i als seus familiars.

És una visió profunda que no només actua des de la perspectiva sanitària i educativa, sinó que també ho fa cercant el desenvolupament i creixement emocional de les persones a les quals volem arribar bàsicament amb un missatge d’amor i esperança.

+QS vol compartir els valors necessaris per tal que les persones puguin desenvolupar, després de rebre l'ajuda necessària, un sentiment solidari que es multipliqui, evitant la dependència permanent i promovent en cada grup en el que es realitzi l’acció, la motivació necessària per tal que es converteixin ells mateixos, en agents d’ajuda i desenvolupament per a la seva pròpia comunitat.

Actualment la Junta Directiva de +QS està formada per les següents persones:

  • President: Robert Memba
  • Vicepresident: Patrícia Martínez
  • Tresorera: Martha Grayling
  • Secretària: Carme Climent
  • Vocals: Olga Román i Daniel Gracia

I a més a més, +QS és el que és, gràcies als voluntaris, ja que sense ells, no hauríem arribat on som ara. Gràcies també a ells!

“Si un germà o una germana no tenen vestits i els falta l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres els diu: «Aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos», però no els dóna allò que necessiten, de què serviran aquestes paraules? Així passa també amb la fe: si no es demostra amb les obres, la fe tota sola és morta.” Jaume 2: 15-17

Share